Mẫu Công văn đề nghị thẩm định giá

Mẫu Công văn đề nghị thẩm định giá

Chia sẻ bài viết
Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam xin gửi tới Quý Khách hàng mẫu Công văn đề nghị thẩm định giá.

 
TÊN BÊN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
--------***--------
Số: …/...
V/v đề nghị thẩm định giá tài sản…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------***------------------
................, ngày ... tháng ...năm ….
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI)
 
Đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI) thẩm định giá tài sản dựa trên các thông tin chi tiết như sau:
1. Bên đề nghị thẩm định giá:
- Tên: …
- Địa chỉ: …
- Số điện thoại: …;                                Số fax: …
- Người ký hợp đồng thẩm định giá: Ông/Bà ...;
- Chức vụ: ...
- Mã số thuế: …
2. Tài sản thẩm định giá:
(Chi tiết danh mục tài sản tại phụ lục kèm theo)
3. Thời điểm thẩm định giá: Tháng ... năm 201...
4. Địa điểm thẩm định giá:
5. Mục đích thẩm định giá: …                                        
6. Thời gian đề nghị thực hiện (tính từ ngay ký hợp đồng): … ngày
7. Người liên hệ: …                                      
- Điện thoại: … ;                                   Email:…
8. Hồ sơ tài sản gồm:
-
Sau khi tham khảo quy trình, trình tự và mức giá dịch vụ thẩm định giá của Quý Công ty, chúng tôi cam kết:
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của Hồ sơ cung cấp. Nếu vì lý do những thông tin và giấy tờ nói trên dẫn đến hậu quả làm sai lệch việc xác định giá trị tài sản, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá của Quý Công ty.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.
 
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: .....
THỦ TRƯỞNG
BÊN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Tải về tại đây:
Mẫu Công văn đề nghị thẩm đinh giá

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787