Thư viện pháp luật

Thư viện pháp luật

Ngày đăng: 02/11/2015
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY:
 
1. Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0106954119 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2015;
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 171/TĐG cấp lần đầu ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
3. Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 về việc công bố Danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá, Chi nhánh Doanh nghiệp Thẩm định giá và Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016;
4. Thông báo số 332/TB-BTC ngày 08/7/2016 về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp TĐG, chi nhánh doanh nghiệp TĐG và TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2016;
5. Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản tại doanh nghiệp TĐG, chi nhánh doanh nghiệp TĐG năm 2017.
6. Thông báo số 100/TB-BTC ngày 23/02/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh danh sách DN TĐG, chi nhánh DN TĐG và TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2017

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
 
TT Tên văn bản Tải về
1 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 Tải về
2 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Tải về
3 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Tải về
4 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Tải về
5 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật giá. Tải về
6 Nghị định 109/2013/ND-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Tải về
7 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Tải về
8 Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Tải về
9 Nghị định số 20/2006/ND-CP ngày 20/02/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Tải về
10 Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) Tải về
11 Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 Tải về
12 Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07 Tải về
13 Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10 Tải về
14 Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 Tải về
15 Luật Đất Đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Tải về
16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
17 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất Tải về
18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Tải về
19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
21 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất Tải về
22 Quyết định sô 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 Tải về
23 Quyết định số 02/2016/QD-UBND ngày 21/01/2016 của UBND TP Hà Nội quy định về việc ban hành giá xây ựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Tải về
24 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Tải về
25 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tải về
26 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoat động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Tải về
27 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Tải về
28 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản. Tải về
29 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Tải về
30 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Tải về
31 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Tải về
32 Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Tải về
33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Tải về
34 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Tải về
35 Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi hành án dân sự Tải về
36 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Tải về
37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Tải về
38 Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2017 của IVSC Tải về
39 Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 Tải về
41 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 Tải về
42 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 Tải về
43 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Tải về
44 Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá. Tải về


 
Chia sẻ bài viết

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787